Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

7. 4. Rządy parlamentarne 

 

I. Pierwsze wybory parlamentarne.

1. Wybory do Sejmu Ustawodawczego26 I 1919 r.

a. wybory tylko w części kraju nieobjętej walkami

b. bojkot wyborów przez Komunistyczną Partię Polski (KPP)

c. zwycięstwo  Związku Ludowo-Narodowego (ZLN) – narodowa demokracja

d. w Sejmie Ustawodawczym zasiadali ponadto posłowie:

Polskiego Stronnictwa Ludowego-"Piast" (PSL-"Piast")

Polskiego Stronnictwa Ludowego-"Wyzwolenie" (PSL-"Wyzwolenie")

Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

– mniejszości narodowe

2. Uchwalenie Małej konstytucji20 lutego 1919 r.

a. Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski

– podporządkowany sejmowi

– reprezentował państwo w stosunkach międzynarodowych

– w porozumieniu z sejmem powoływał rząd

– każdy jego akt prawny wymagał kontrasygnaty

b. Rząd

– silna pozycja premiera

– rząd odpowiedzialny przed sejmem

II. Konstytucja marcowa

1. Uchwalenie Konstytucji marcowej17 marca 1921 r.

2. Gwarancja swobód obywatelskich

3. Struktura władz:

a. władza ustawodawcza:

– Sejm

– Senat

b. władza wykonawcza:

– wybierany przez Zgromadzenie Narodowe prezydent

– Rada Ministrów

c. władza sądownicza – niezawisłe sądy

III. Sytuacja polityczna w latach 1919-1926 r.

1. System wielopartyjny

2. Nadmierne rozdrobnienie parlamentu – niestabilne rządy

3. Niski poziom kultury politycznej obywateli – silne nawyki antypaństwowe z okresu rozbiorów.

4. Główne siły polityczne w Polce w okresie rządów parlamentarnych

Związek Ludowo-Narodowy (Roman Dmowski, Władysław Grabski)

 Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”PSL-„Piast” (Wincenty Witos, Maciej Rataj)

– Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”PSL-„Wyzwolenie” (Stanisław Thugutt)

Polska Partia Socjalistyczna – PPS (Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski)

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski – KPRP  – od 1925 r. Komunistyczna Partia Polski – KPP (Adolf Warski)

Polskie Stronnictwo Chrześcijańsko-Demokratyczne (Wojciech Korfanty)

 

IV. Wokół wyborów prezydenckich

1. Wybory parlamentarne – listopad 1922 r.

a. zwycięstwo Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej (ChZJN - potocznie Chjena)

b. klęska piłsudczyków

2. Wybory prezydenta – 9 XII 1922 r.

a. zwycięstwo Gabriela Narutowicza

b. gwałtowna reakcja narodowej demokracji

c. zamach na Gabriela Narutowicza w Zachęcie – 16 XII 1922 r.

3. Wybór Stanisława Wojciechowskiego na nowego prezydenta

V. Reformy Władysława Grabskiego

1. Sytuacja gospodarcza Polski po zakończeniu wojny

a. deficyt budżetowy

b. hiperinflacja

c. niepokoje społeczne – krwawo stłumione rozruchy w Krakowie

2. Powołanie rządu ponadpartyjnego z Władysławem Grabskim jako premierem (XII 1923 r.)

3. Reforma walutowa Władysława Grabskiego

a. działania na rzecz zrównoważenia budżetu:

– redukcja wydatków (redukcja zatrudnienia w administracji państwowej)

– nałożenie nadzwyczajnego podatku majątkowego

b. wprowadzenie nowej waluty – polskiego złotego

4. Reforma rolna

a. uchwała sejmu ustawodawczego z 10 VII 1919 o reformie rolnej

b. realizacja reformy od 1925 r.

c. wykup i parcelacja wielkiej własności ziemskiej

d. sprzedaż ziemi chłopom

IV. Struktura społeczna II Rzeczpospolitej

1. Struktura narodowościowa II Rzeczpospolitej:

a. Polacy – 69%

b. Ukraińcy – 14%

c. Żydzi – 8%

d. Niemcy – 4%

e. Białorusini – 4 %

f. inni – 1%

2. Struktura wyznaniowa II Rzeczpospolitej:

a. katolicy – 63,8%

b. grekokatolicy – 11,2%

c. prawosławni – 10,5 %

d. judaizm – 10,5%

e. protestanci – 0,3%

3. Aktywność polityczna mniejszości narodowych

a. konstytucyjna gwarancja praw mniejszości narodowych

b. mały traktat wersalski

c. przypadki dyskryminacji mniejszości narodowych:

getto ławkowe

numerus clausus

d. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)– działalność terrorystyczna