Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

7. 8. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej 

 

I. Sytuacja międzynarodowa Polski w okresie walki o granice

1. Stosunki polityczne z najbliższymi sąsiadami:

a. konflikt o Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze Gdańskie z Niemcami

b. konflikt ze Związkiem Radzieckim o Kresy Wschodnie

c. konflikt z Czechosłowacją o Zaolzie

d. konflikt z Litwą o Wileńszczyznę

e. dobre stosunki z Rumunią i Łotwą

2. Układy sojusznicze

a. polsko-francuski układ sojuszniczy (1921 r.)

b. układ sojuszniczy z Rumunią (1921 r.)

c. konkordat ze Stolicą Apostolską (1925 r.)

2. Pogorszenie się sytuacji Polski na skutek zawarcia niemiecko-radzieckiego układu w Rapallo (1922 r.)

3. Wpływ traktatu w Locarno (1925 r.) na międzynarodowe położenie Polski

a. sygnatariusze: Belgia, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy

b. traktatowa gwarancja tylko zachodnich granic Niemiec - brak podobnych gwarancji dla granicy polsko-niemieckiej

4. Założenia polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego

a. ministrowie spraw zagranicznych po zamachu majowym

August Zaleski  (1926-1932)

Józef Beck  (1932-1939)

b. polityka prometejska – polityka wspierania antykomunistycznych grup narodowościowych na terenie ZSRR

c. dążenie do realizacji idei „Międzyrzecza” – budowa pod przewodnictwem Polski federacji państw Europy Środkowej

 

II. Polityka równowagi

1. Polityka równowagi (równych odległości) – starania o zachowanie stosunków jednakowej jakości z ZSRR i III Rzeszą.

2. Traktat o nieagresji z ZSRR – 25 lipca 1932 r.

3. Deklaracja o niestosowaniu przemocy z III Rzeszą – 26 I 1934 r.

a. zakończenie wojny celnej między Polską a Niemcami

b. poprawa sytuacji mniejszości polskiej w Niemczech i niemieckiej w Polsce

c. ożywienie kontaktów gospodarczych  i kulturalnych

 

III. Problem przynależności Zaolzia

1. Zaolzie – polska etnicznie i uprzemysłowiona część Śląska Cieszyńskiego zagarnięta w 1920 r. przez Czechosłowację

2. Postanowienia konferencji monachijskiej (IX 1938 r.) wobec Czechosłowacji

3. Zajęcie Zaolzia przez Polskę

a. przyjęcie przez rząd czechosłowacki polskiego ultimatum z żądaniem zwrotu Zaolzia

b. wkroczenie oddziałów polskich na Zaolzie – 2 X 1938 r.

– ludność Zaolzia z entuzjazmem przyjęła przyłączenie do Polski

– negatywna reakcja międzynarodowa na wkroczenie wojsk polskich na terytorium Zaolzia – izolacja polityczna Polski

 

IV. Niemieckie żądania wobec Polski

1.  Propozycje rozwiązania kwestii spornych  złożone ambasadorowi polskiemu w Berlinie Józefowi Lipskiemu przez Joachima von Ribbentropa październiku 1938 r.

a. żądania niemieckie:

– zgoda na włączenie Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy

– przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączących III Rzeszę z Prusami Wschodnimi

– propozycja przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego

b. deklaracje niemieckie:

– gwarancje dla istniejącej granicy polsko-niemieckiej

– specjalne uprawnienia w Gdańsku

– przedłużenie paktu o niestosowaniu przemocy o 25 lat

– poparcie dla polskich dążeń uzyskania wspólnej granicy z Węgrami

2. Ponowienie propozycji niemieckich w marcu 1939 r.

3. Stanowcze odrzucenie żądań niemieckich przez Polskę

 

IV. Działania dyplomatyczne poprzedzające wybuch wojny

1. Zacieśnienie współpracy z Wielką Brytanią i Francją

a. brytyjskie gwarancje dla Polski na wypadek ataku niemieckiego

b. dwustronne gwarancje polsko-brytyjskie – 6 kwietnia 1939

2. Wypowiedzenie przez III Rzeszę paktu o niestosowaniu przemocy – 28 IV 1939 r.

3. Przemówienie ministra Józefa Becka w sejmie – 5 V 1939 r. – odrzucenie żądań niemieckich

4. zawarcie polsko-brytyjskiego sojuszu polityczno-wojskowego – 25 VIII 1939 r.

 

       

VI. Niemiecko-radziecki pakt o nieagresji 23 VIII 1939 r. – tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow

1. Pakt podpisany w Moskwie przez Wiaczesława Mołotowa  i Joachima von Ribbentropa – tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow

2. Tajny protokół, dzielący Europę Środkową na niemiecką i radziecką strefę wpływów

3. Linia demarkacyjna na ziemiach polskich miała przebiegać wzdłuż linii rzek: Narew-Wisła-San