Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

3. 6. Nowe ideologie i ruchy społeczne

1. Przemiany społeczne w XIX wieku

a. dzięki rozwojowi przemysłu bardzo szybko rosło znaczenie burżuazji

b. rozwój fabryk przyczynił się do liczebnego wzrostu klasy robotniczej

– robotnicy byli źle wynagradzani i pracowali w bardzo uciążliwych warunkach

– warunki pracy powodowały, że robotnicy organizowali strajki

c. stopniowo rozwijała się również tzw. klasa średnia

2. Zmiany w organizacji państw – demokratyzacja życia politycznego

a. formy rządów

monarchia konstytucyjna

monarchia parlamentarna

republika

b. wzrost znaczenia partii politycznych

3. Przemiany w ruchu robotniczym

a. wyodrębnienie się socjaldemokracji – dążenie do reform w drodze walki parlamentarnej

– powstanie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) 1869 r.

– powstanie Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji – 1898 r.

– powstanie Partii Pracy w Wielkiej Brytanii – 1900 r.

b. w 1864 r. z inicjatywy Karola Marksa utworzono I Międzynarodówkę – międzynarodową organizację komunistyczną

d. w 1889 r. powstała II Międzynarodówka

e. rozłam w ruchu robotniczym

  partie marksistowskie dążyły do obalenia kapitalizmu w drodze rewolucji

partie socjaldemokratyczne (nazywano je też reformistycznymi lub rewizjonistycznymi) dążyły do poprawy warunków życia robotników w drodze reform

f. anarchizm

Michaił Bakunin

Pierre Proudhon

4. Nowe ideologie przełomu XIX i XX wieku

a. powstanie chrześcijańskiej demokracji – chadecji

– partie chadeckie działały w oparciu o społeczną naukę Kościoła

– w 1891 r. papież Leon XIII wydał encyklikę Rerum novarum

– Leon XIII propagował solidaryzm społeczny, który polegał na współdziałaniu różnych grup społecznych

b. w XIX wieku wykształcił się nacjonalizmideologia uznająca naród za najwyższe dobro

c. syjonizm – nacjonalistyczny ruch żydowski, głoszący potrzebę budowy państwa żydowskiego w Palestynie

5. Ruch na rzecz kobiet

a. emancypacja kobiet – ruch społeczny zmierzający wyzwolenia kobiet

b. sufrażystki – ruch społeczny kobiet walczących o uzyskanie praw wyborczych

c. feminizm – ruch dążący do równouprawnienia kobiet w życiu politycznym i społecznym