Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

5 3. Rewolucje w Rosji

1. Geneza rewolucji w Rosji

a. klęski militarne w I wojnie światowej – utrata zachodnich rejonów państwa – duże straty

b. pogorszenie się warunków życia robotników i chłopów – niedostateczne zaopatrzenie w żywność i opał oraz drożyzna

2. Wybuch  rewolucji lutowej

a. wybuch strajku w Zakładach Putiłowskich w Piotrogrodzie – 23 II 1917 r. (8 III 1917 r.)

b. część wojska poparła strajkujących

c. abdykacja cara Mikołaja II  – 2 III 1917 r. (15 III 1917 r.)

d. powstanie Rządu Tymczasowego

e. działalność Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (PRRiŻ)

2. Okres dwuwładz w Rosji

a. działalność Piotrogrodzkiej Rady Robotników i Żołnierzy (PRRiŻ)

– do Piotrogrodu przybył Włodzimierz Uljaow Lenin

– Lenin ogłosił tzw. tezy kwietniowe – program obalenia Rządu Tymczasowego jako rządu burżuazyjnego i zastąpienia go rządami Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich

b. działalność Rządu Tymczasowego

– rząd wprowadził ograniczone reformy

– wbrew nadziejom społeczeństwa nie zakończył udziału w I wojnie światowej

– zakończona porażką ofensywa Kiereńskiego (1-19 lipca 1917 r.)

– 21 VII 1917 r. funkcję premiera Rządu Tymczasowego objął Aleksander Kiereński

3. Wybuch rewolucji październikowej

a. wzrost popularności bolszewików

b. opanowanie przez bolszewików strategicznych obiektów w Piotrogrodzie – 24/25 X 1917 r. (6/7 XI 1917 r.)

c. zajęcie przez bolszewików Pałacu Zimowego (siedziby Rządu Tymczasowego)

d.  powołanie  Rady Komisarzy Ludowych z Leninem na czele – rząd

e. przeprowadzenie wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego (listopad 1917 r.) – przegrane przez bolszewików

4. Rządy bolszewików

a. podpisanie przez bolszewików traktatu pokojowego z Niemcami w Brześciu Litewskim – 3 III 1918 r.  – traktat brzeski oznaczał klęskę Rosji w wojnie z państwami centralnymi

b. bolszewicy rozwiązali Zgromadzenie Narodowe

c. wprowadzenie przez bolszewików terroru

– polegał na sprawowaniu władzy przez zastraszanie

– narzędziem terroru była CzekaKomisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem – na jej czele stał  Feliks Dzierżyński

d. wprowadzenie dyktatury proletariatu

3. Wojna domowa

a. Lew Trocki utworzył Armię Czerwoną

b. walki z armiami „białych” generałów:

– Antona Denikena

– Aleksandra Kołczaka

– Piotra Wrangla 

c. walki z wojskami interwencyjnymi