Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

4. 4. Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.

I. Zabór rosyjski

1. Pozytywizm warszawski

a działalność Aleksandra Świętochowskiego i Bolesława Prusa

b. utworzenie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

c. utworzenie Towarzystwa Ogrodniczego

d. utworzenie Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej

e. utworzenie Szkoły Handlowej

f. działalność Uniwersytetu Latającego – 1882 r.

2. Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim

a. korzystna koniunktura dla przemysłu ciężkiego dzięki:

– zniesieniu granicy celnej z Rosją

– rozbudowie sieci kolejowej

b. rozwój Zagłębia Dąbrowskiego – wzrost wydobycia węgla i wytopu żelaza i stali

c. budowa fabryki taboru kolejowego w Warszawie

d. rozwój przemysłu włókienniczego

Łódź

– Żyrardów

3. Instytucje finansowe w Królestwie Polskim

a. Bank Handlowy w Warszawie Leopold Kronenberg

b. Bank Dyskontowy

c. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

d. Towarzystwa Kredytowe Miejskie (w Warszawie i w Łodzi)

e. Bank Handlowy Scheiblera w Łodzi

4. Rolnictwo w zaborze rosyjskim

a. uwłaszczenie chłopów w 1864 r.

b. spór między wsią a dworem o serwituty

c. nadmierne rozdrobnienie gospodarstw chłopskich

d. sytuację pogarszały wysokie cła i napływ taniego zboża i wełny spoza Europy

II. Ziemie polskie pod panowaniem niemieckim

1. Działalność organiczników wielkopolskich

a. powstanie Związku Spółek Polskich – 1871 r.

b. powstanie Związku Spółek Zarobkowych

c. utworzenie Banku Spółek Zarobkowych – 1885 r.

d. działalność Piotra Wawrzyniaka

2. Rozwój przemysłu na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim

a. intensywny rozwój przemysłu na Górnym Śląsku – huty i kopalnie

b. rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Wielkopolsce i na Pomorzu – gorzelnie, młyny, cukrownie

c. produkcja maszyn rolniczych – fabryka Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

3. Rolnictwo w zaborze pruskim

a. uwłaszczenie chłopów realizowane od 1823 do 1850 r.

b. wysoki poziom rolnictwa

– komasacja gruntów

– nowoczesna technika

– nowe uprawy

melioracja

c. działalność kółek rolniczych

III. Zabór austriacki

1. Rozwój przemysłu w Galicji

a. kopalnie soli w Wieliczce i Bochni

b. kopalnie węgla w Chrzanowie

c. wydobycie ropy naftowej w Zagłębiu Borysławsko-Drohobyckim

2. Instytucje finansowe w Galicji

a. Kasy Stefczyka

b. Bank Krajowy

c. Galicyjska Kasa Oszczędności

3. Rolnictwo w zaborze austriackim

a. uwłaszczenie chłopów w 1848 r.

b. bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw chłopskich

c. ekstensywna gospodarka wielkiej własności ziemskiej