Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

4. 2. Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

1, Represje po upadku powstania styczniowego

a. całkowita likwidacja odrębności Królestwa Polskiego – zmiana nazwy na Kraj Nadwiślański (Priwislinskij Kraj)

b. represje wobec uczestników i sympatyków powstania:

tysiące uczestników i sympatyków powstania zostało skazanych na śmierć

ok. 25 tys. osób zostało zesłanych na Syberię lub na katorgę

ok. 8 tys. osób zostało ukaranych służbą w karnych oddziałach armii carskiej

– szlachta uczestnicząca w powstaniu została pozbawiona swoich majątków

 

2. Rusyfikacja

a. rusyfikacja to polityka władz carskich, której celem było wynarodowienie Polaków i innych narodów

b. metody rusyfikacyjne

– wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka urzędowego

– wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka wykładowego w szkołach

– likwidacja kościoła unickiego

c. problem analfabetyzmu (brak umiejętności czytania i pisania)

– do szkół elementarnych uczęszczało zaledwie 12% dzieci

– w całym Królestwie Polskim działało tylko 120 szkół średnich

d. antypolska działalność kuratora Aleksandra Apuchtina – „noc apuchtinowska”

 

2. Postawy Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

a. załamanie się wiary w możliwość odzyskania niepodległości  w drodze zbrojnego powstania

b. postawa lojalistyczna (charakteryzowała się uległością wobec władz) trójlojalzim

c. wzrosło znaczenie programu pracy organicznej

– była formą pokojowego oporu wobec zaborców

– naczelnym celem pracy organicznej był rozwój gospodarczy kraju

– podstawową formą pracy organicznej było organizowanie stowarzyszeń i spółek gospodarczych i charytatywnych

d. pozytywizm warszawski – ruch narodowy, który promował pracę organiczną i pracę u podstaw jako działania prowadzące do gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju

e. formy oporu społeczeństwa polskiego wobec rusyfikacji – działania zmierzające do umocnienia polskiej świadomości narodowej

prowadzenie tajnego nauczania (tajne komplety)

Powstanie Uniwersytetu Latającego – nielegalnej uczelni dla kobiet (Jadwiga Szczawińska-Dawidowa)

Rozwiąż quiz