Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

24. Autonomia Galicji

1. Sytuacja w Galicji po upadku Wiosny Ludów (1848-1849)

a. po Wiośnie Ludów władze austriackie zaostrzyły politykę wobec Polaków

b. pozytywem było przekazanie urzędu gubernatora Galicji Polakom – Agenor Gołuchowski

d. władze austriackie ponownie zaostrzyły politykę w okresie powstania styczniowego (1863-1864)

2. W 1867 r. po klęsce Austrii w wojnie z Prusami Franciszek Józef I przeprowadził gruntowną reformę monarchii habsburskiej

a. została utworzona dualistyczna monarchia Austro-Węgierska

b. została przeprowadzona reforma ustroju politycznego

– centralnym organem władzy ustawodawczej została Rada Państwa

– w poszczególnych prowincjach powołano sejmy krajowe

3. Nadanie Galicji autonomii

a. nadanie Statutu Krajowego dla Galicji, który określał jej ustój – 1867 r.

b. administracja autonomiczna

  siedzibą władz administracji galicyjskiej Lwów

– lokalną władzą ustawodawczą był Sejm Krajowy

– autonomiczną władzą wykonawczą był  Wydział Krajowy – zarządzał finansami, kulturą gospodarką, budownictwem i opieką społeczną

– na czele administracji stał powoływany przez cesarza namiestnik 

c. wprowadzenie języka polskiego do szkół, administracji i sądownictwa

3. Polacy wobec zaborcy austriackiego

a. w sferach rządowych Galicji dominowały postawy ugodowe  – hasło trójlojalizmu

b. zwolennikami postawy ugodowej byli tzw. konserwatyści galicyjscy

 

4. Znaczenie autonomii galicyjskiej dla rozwoju kultury polskiej

– uniwersytetów w Krakowie i Lwowie

Akademii Sztuk Pięknych

Politechniki Lwowskiej

Akademii Umiejętności w Krakowie

 

5. Coraz poważniejszym problemem Galicji był narastający konflikt między Polakami a Ukraińcami

Rozwiąż quiz