Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Pierwsza wojna światowa. Katalog nazw

Akt 5 listopada

Armia Czerwona

Błękitna Armia/Armia Hallera

„biali”

bolszewicy

Centralny Komitet Narodowy/CKN

Czeka/Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem

Dekret o pokoju

Dekret o ziemi

druga wojna bałkańska

Drużyny Bartoszowe

dyktatura proletariatu

ententa/Trójporozumienie

entente cordiale

Gułag/Gławnoje Uprawlienie Łagieriej

I Korpus Polski w Rosji

II Korpus Polski

Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych

Komitet Narodowy Polski

kryzys przysięgowy

Legion Bajończyków

Legion Puławski

Legion Wschodni

Legion Zachodni

Legiony Polskie

mienszewicy

Naczelny Komitet Narodowy

Narodowy Związek Chłopski (NZCh)

Narodowy Związek Robotniczy

ofensywa Kiereńskiego/ofensywa Brusiłowa

państwa centralne

Pierwsza Kompania Kadrowa 

pierwsza wojna bałkańska

Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (PRRiŻ)

plan Schlieffena

Polska Organizacja Wojskowa/POW

Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

Polska Partia Socjalno-Demokratyczna (PPSD)

Polska Siła Zbrojna/Polnische Wehrmacht

Polski Korpus Posiłkowy

Polskie Stronnictwo Ludowe – Piast (PSL-Piast)

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Rada Komisarzy Ludowych 

Rada Regencyjna

rewolucja lutowa w Rosji

rewolucja październikowa

Rząd Tymczasowy w Rosji

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy/SDKPiL

Socjaldemokratyczna Partia Robotniczej Rosji (bolszewików)

Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne

Strzelec/Związek Strzelecki

tezy kwietniowe

traktat brzeski z Ukrainą

traktat brzeski z Rosją

Trójprzymierze

Tymczasowa Rada Stanu

Związek Walki Czynnej/ZWC