Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

5. 6. Sprawa polska na arenie międzynarodowej

1. W pierwszych miesiącach wojny sprawa polska była całkowicie pomijana

a. państwa zaborcze ograniczyły się do wydania odezw o wyłącznie propagandowym charakterze

b. sojusznicy państw zaborczych unikali drażnienia ich władz i nie podnosili kwestii przyszłości Polski

2. Państwa centralne wobec sprawy polskiej po zajęciu Królestwa Polskiego

a. w 1915 r. ziemie Królestwa Polskiego znalazły się pod okupacją niemiecką i austriacką

b. ogłoszenie przez gubernatorów niemieckiego i austriackiego Aktu 5 listopada (manifest dwóch cesarzy) – 5 XI 1916 r.

– zapowiadał utworzenie samodzielnego państwa polskiego z dziedzicznym monarchą i ustrojem konstytucyjnym

– nie precyzował jego granic

– przewidywał tworzenia wojska polskiego pod dowództwem niemieckim i austriackim

c. utworzenie Tymczasowej Rady Stanu – 14 I 1917 r. (została rozwiązana w VIII 1917 r.)

d. utworzenie Rady Regencyjnej (arcybiskup Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef Ostrowski) – 12 IX 1917 r.

e. we wrześniu 1918 r. utworzyła polski rząd z Janem Kucharzewskim jako premierem

3. Państwa ententy wobec sprawy polskiej

a. w grudniu 1916 r. car Mikołaj II zapowiedział utworzenie państwa polskiego z ziem wszystkich trzech zaborów 

b. znaczenie rewolucji w Rosji dla sprawy polskiej

– przyznanie Polsce prawa do niepodległości przez Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich – 27 III 1917 r.

– oświadczenie rosyjskiego Rządu Tymczasowego, zapowiadające stworzenie związanej z Rosją Polski – 29 III 1917 r.

c. orędzie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona z 8 I 1918 r. (czternaście punktów Wilsona) o konieczności odbudowy niepodległej Polski

4. Polacy na konferencji pokojowej w Paryżu

a. w ostatnim roku wojny nastąpił wzrost znaczenia Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (KNP)

– został uznany przez państwa ententy za reprezentanta narodu polskiego

– czołowi działacze Komitetu Narodowego Polskiego: Roman Dmowski  i Ignacy Jan Paderewski

b. delegacja polska na konferencji paryskiej

– Ignacy Jan Paderewski (jako premier i minister spraw zagranicznych Polski)

– Roman Dmowski (szef Komitetu Narodowego Polskiego)

c. podpisanie traktatu wersalskiego – 28 VI 1919 r.

– przyznawał Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie

– utworzył Wolne Miasto Gdańsk

– postanowił o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach