Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

7. 6. Gospodarka II Rzeczypospolitej 

 

I. Struktura społeczna II Rzeczpospolitej

1. Struktura narodowościowa II Rzeczpospolitej:

a. Polacy – 69%

b. Ukraińcy – 14%

c. Żydzi – 8%

d. Niemcy – 4%

e. Białorusini – 4 %

f. inni – 1%

2. Struktura wyznaniowa II Rzeczpospolitej:

a. katolicy – 63,8%

b. grekokatolicy – 11,2%

c. prawosławni – 10,5 %

d. judaizm – 10,5%

e. protestanci – 0,3%

3. Aktywność polityczna mniejszości narodowych

a. konstytucyjna gwarancja praw mniejszości narodowych

b. mały traktat wersalski

c. przypadki dyskryminacji mniejszości narodowych:

– getto ławkowe

– numerus clausus

d. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)– działalność terrorystyczna

 

I. Gospodarka II Rzeczpospolitej

1. Sytuacja gospodarcza Polski po zakończeniu wojny

a. deficyt budżetowy

b. hiperinflacja

c. niepokoje społeczne – krwawo stłumione rozruchy w Krakowie

2. Źródła problemów gospodarczych w pierwszych latach II Rzeczypospolitej:

a. zniszczenia wojenne

b. zróżnicowanie w rozwoju cywilizacyjnym

– Polska A – rozwinięte ziemie dawnego zaboru pruskiego i części Polski centralnej

– Polska B – słabo rozwinięta Galicja Wschodnia i Kresy Wschodnie

c. słabe powiązania ekonomiczne między ziemiami dawnych zaborów

d. niezharmonizowana struktura regionów, które do tej pory powiązane były z organizmami gospodarczymi państw zaborczych

– część okręgów przemysłowych po przyłączeniu do Polski utraciła swoje dotychczasowe rynki zbytu

– niespójna sieć linii kolejowych

e. zacofana struktura gospodarcza – Polska krajem rolniczo-przemysłowym

3. Reformy Władysława Grabskiego

a. powołanie rządu ponadpartyjnego z Władysławem Grabskim jako premierem (XII 1923 r.)

b. reforma walutowa Władysława Grabskiego

działania na rzecz zrównoważenia budżetu:

redukcja wydatków (redukcja zatrudnienia w administracji państwowej)

nałożenie nadzwyczajnego podatku majątkowego

wprowadzenie nowej waluty – polskiego złotego

b. Reforma rolna

 uchwała sejmu ustawodawczego z 10 VII 1919 o reformie rolnej

realizacja reformy od 1925 r.

wykup i parcelacja wielkiej własności ziemskiej

sprzedaż ziemi chłopom

4. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce – 1929-1935

a. spadek opłacalności produkcji rolniczej - spadek cen

b. spadek produkcji przemysłowej

c. spadek obrotów handlowych

d. wzrost bezrobocia

5. Budowa portu w Gdyni

6. Plan Czteroletni  Eugeniusza Kwiatkowskiego – plan rozwoju gospodarczego

7. Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego  (COP) – rozpoczęcie w 1937 r.

a. lokalizacja  w widłach Wisły i Sanu

b. rozwój przemysłu zbrojeniowego i elektrycznego