Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

1. 8. Wiosna Ludów w Europie

I. Geneza Wiosny Ludów 1848-1849 r.

1. Wzrost ekonomicznego i politycznego znaczenia burżuazji

2. Osłabienie Świętego Przymierza

3. Nasilanie się nastrojów rewolucyjnych – wydarzenia w Polsce we Włoszech i w Szwajcarii w latach 1846-1847

4. Kryzys gospodarczy i głód w latach 1846-1849

II. Rewolucja lutowa we Francji – 1848 r.

1. Przyczyny wybuchu rewolucji

a. kryzys gospodarczy

b. niezadowolenie drobnomieszczaństwa i robotników

c. nastroje opozycyjne burżuazji – organizacja tzw. bankietów

d. odmowa zgody na organizację bankietu w Paryżu

2. Wybuch rewolucji – 22 II 1848 r.

a. abdykacja Ludwika Filipa I (panował w latach 1830-1848)

b. utworzenie Rządu Tymczasowego

c. proklamacja republiki25 II 1848 r.

3. Reformy

a. powszechne prawo wyborcze

b. wolność prasy, zebrań

c. zniesienie niewolnictwa w koloniach

d. utworzenie Komisji Luksemburskiej

e. utworzenie warsztatów narodowych

4. Wybór io dziaalność Zgromadzenia Konstytucyjnego

a. zwycięstwo wyborcze burżuazji

b. likwidacja warsztatów narodowych

c. rozwiązanie Komisji Luksemburskiej

5. Powstanie czerwcowe23-26 VI 1848 r.

a. przyczyny:

– kryzys gospodarczy

– bezrobocie

– głód

b. krwawe stłumienie powstania – 5 tys. zabitych

c. ograniczenie praw i swobód obywatelskich

6. Konstytucja z 4 XI 1848 r.

a. jednoizbowy parlament

b. głosowanie powszechne

c. wybór prezydenta w drodze plebiscytu

7. Wybór na prezydenta Ludwika Napoleona Bonaparte (rządy w latach 1848-1851)

III. Wiosna Ludów w krajach niemieckich

1. Postulaty:

a. zniesienia cenzury

b. wprowadzenia liberalnej konstytucji

c. zjednoczenia Niemiec

2. Zwołanie przez Radę Związku Niemieckiego ogólnoniemieckiego parlamentu do Frankfurtu nad Menem

a. działalność parlamentu frankfurckiego VI 1848-VI 1849 r.

b. uchwalenie przez parlament frankfurcki Konstytucji

–  zjednoczenie Niemiec - Niemcy federacją państw z dziedzicznym cesarzem

– dwuizbowy parlament

– swobody polityczne

c. odrzucenie Konstytucji i korony cesarskiej przez Fryderyka Wilhelma IV

d. upadek programu zjednoczeniowego

3. Rewolucja w Berlinie – 18-19 III 1848 r.

a. walki zbrojne na ulicach Berlina

b. manifest Fryderyka Wilhelma IV do narodu niemieckiego

c. wprowadzenie przez pruski landtag wolności słowa, zebrań i stowarzyszeń

d. rozwiązanie parlamentu pruskiego – 5 XII 1848 r.

e. nadanie konstytucji

4. Klęska rewolucji – upadek twierdzy w Rastatt w Badenii – 23 lipca 1849 r.

IV. Wiosna Ludów w monarchii habsburskiej

1. Powstanie w Wiedniu

a. wystąpienia w Czechach i na Węgrzech

b. dymisja Metternicha

c. oktrojowanie przez cesarza Ferdynanda I konstytucji

d. drugie powstanie wiedeńskie – 15 V 1848 r.

– opuszczenie Wiednia przez cesarza Ferdynanda I

– objęcie władzy przez Komitet Bezpieczeństwa

e. otwarcie nowego parlamentu austriackiego – 22 VII 1848 r.

f. trzecie powstanie wiedeńskie

–  abdykacja Ferdynanda I

– objęcie tronu cesarskiego przez Franciszka Józefa I (ur. 1830, 1848-1916 r.)

oktrojowanie nowej konstytucji

2. Powstanie na Węgrzech

a. wybuch rewolucji w Budapeszcie – 15 III 1848 r.

– na czele rewolucji Sandor Petöfi

– utworzenie rządu węgierskiego, uznanego przez Ferdynanda I

b. rozwiązanie sejmu węgierskiego i wprowadzenie stanu oblężenia – 3 X 1848 r.

c. przebieg powstania węgierskiego

– 14 IV 1849 r. – detronizacja Habsburgów

– powołanie Lajosa Kossutha na prezydenta

– klęska wojsk węgierskich z wojskami austriackimi i rosyjskimi

– kapitulacja – (19 VIII 1849 r.) – Węgry pozbawione praw zdobytych w okresie rewolucji; odebranie Siedmiogrodu, Wojwodiny i Chorwacji

V. Wiosna Ludów we Włoszech

1. Ruchy niepodległościowe w prowincjach włoskich cesarstwa austriackiego

a. odwrót wojsk austriackich Josepha Radetzky’ego

b. klęska wojsk włoskich dowodzonych przez króla Sardynii Karola Alberta pod Custozą

c. wkroczenie wojsk austriackich do Piemontu

d. wznowienie działań zbrojnych przez Sardynię i klęska pod Novarą

– abdykacja Karola Alberta

– objęcie tronu przez Wiktora Emanuela II (1820-1878; król Sardynii w latach 1849-1861)

– pokój w Mediolanie – Królestwo Sardynii płaci wysoka kontrybucję dla Austrii

2. Rewolucja w Rzymie

a. proklamowanie Republiki Rzymskiej – 9 II 1849

b.  pomoc francuska dla papieża Piusa IX

c. zdobycie Rzymu przez wojska francuskie

VI. Bilans Wiosny Ludów

1. Wzrost roli liberałów

2. Likwidacja pańszczyzny i emancypacja chłopów

3. Podstęp demokratyzacji, rozwój praw obywatelskich i wyborczych (konstytucjonalizm)

4. Rozwój świadomości narodowej