Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

2. 02. Ziemie polskie w latach 1815-1830

I. Królestwo Polskie

1. Sytuacja w Królestwie Polskim za panowania Aleksandra I

a. fasadowy charakter konstytucji Królestwa Polskiego

b. ustanowienie przez cara pozakonstytucyjnych ośrodków władzy

– naczelnym wodzem wojska polskiego został wielki książę Konstanty

– powołanie senatora Nikołaja Nowosilcowa na stanowisko pełnomocnika carskiego do spraw polskich

c. odstąpienie cara z planów połączenia tzw. ziem zabranych z Królestwem Polskim

d. stopniowe zaostrzanie polityki carskiej wobec Polaków

– wprowadzenie cenzury prewencyjnej

– wprowadzenie tajnej policji

inwigilacja środowisk podejrzewanych o postawę antycarską

– likwidacja zasady jawności obrad sejmu

2. Gospodarka Królestwa Polskiego

a. postęp w rolnictwie

– rozpowszechnienie uprawy ziemniaków i roślin przemysłowych

– rozpowszechnienie płodozmianu

– rozpowszechnienie narzędzi metalowych

– początki przemysłu przetwórczego (cukrownie, gorzelnie)

b. rozwój przemysłu:

Staropolski Okręg Przemysłowy (przemysł wydobywczy i hutniczy)

Zagłębie Dąbrowskie (przemysł wydobywczy i hutniczy)

Łódzki Okręg Przemysłowy (przemysł włókienniczy)

c. budowa Kanału Augustowskiego

d. działalność  ministra skarbu Królestwa Polskiego księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego

– utworzenie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (bank inwestycyjny)

– utworzenie Banku Polskiego

e. działalność Stanisława Staszica – dyrektor Wydziału Przemysłu Królestwa Polskiego

3. Nauka i oświata w Królestwie Polskim

a. działalność Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia

– rozwój oświaty w okresie urzędowania Stanisława Kostki Potockiego

regres w oświacie po objęciu urzędu przez Stanisława Grabowskiego

b. działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk

c. utworzenie Uniwersytetu Warszawskiego

d. utworzenie w Konserwatorium Muzycznego

e. utworzenie Instytutu Politechnicznego

 

II. Ziemie polskie pod panowaniem pruskim

1. Wielkie Księstwo Poznańskie

a. namiestnik – książę Antoni Radziwiłł

b. naczelny prezes (nadprezydent) – pierwszym został Joseph Zerboni di Sposetti

c. działalność sejmu prowincjonalnego

– przedstawiciele szlachty (24), mieszczaństwa (16) i chłopów (8)

– kompetencje doradcze i opiniodawcze

2. Gospodarka zaboru pruskiego

a. proces uwłaszczenia chłopów – tzw. regulacja

– początek od 1816 r.

– ziemie Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 1823 r.

b. rozwój przemysłu wydobywczego i hutniczego na Górnym Śląsku

c. powstanie Ziemstwa Kredytowego