Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

2. 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim

I. Likwidacja Księstwa Warszawskiego

1. Zajęcie Księstwa Warszawskiego przez wojska carskie – 1813 r.

2. Plan księcia Adama Jerzego Czartoryskiego połączenia ziem Księstwa Warszawskiego z tzw. ziemiami zabranymi pod berłem dynastii Romanowów

3. Podział ziem Księstwa Warszawskiego na kongresie wiedeńskim

a. Królestwo Polskie

b. Wielkie Księstwo Poznańskie

c. Rzeczpospolita Krakowska

II. Królestwo Polskie

1. Konstytucja Królestwa Polskiego – oktrojowana przez cara Aleksandra I w 1815 r.

2. Konstytucyjna gwarancja unii personalnej pod berłem Romanowów

3. Ustrój polityczny Królestwa Polskiego

a. gwarancja:

– wolności osobistej

– wolności słowa

– nienaruszalności własności

b. król – każdorazowy car Rosji

c. dwuizbowy sejm

d. namiestnik – gen. Józef Zajączek

e. Rada Administracyjna

f. Rada Stanu

4. Armia Królestwa Polskiego

a. naczelny wódz - książę Konstanty Pawłowicz Romanow

b. polskie mundury i komenda

III. Ziemie polskie pod panowaniem pruskim

1. Wielkie Księstwo Poznańskie

a. namiestnik – książę Antoni Radziwiłł

b. naczelny prezes (nadprezydent)

c. utworzenie sejmu prowincjonalnego

– przedstawiciele szlachty (24), mieszczaństwa (16) i chłopów (8)

– wysoki cenzus majątkowy – kurialny system wyborczy

– niewielkie kompetencje

2. Pomorze Gdańskie w granicach prowincji Prusy Zachodnie

3. Warmia została w granicy prowincji Prusy Wschodnie

IV. Ziemie polskie pod panowaniem austriackim

1. GalicjaKrólestwo Galicji i Lodomerii

2. Utworzenie galicyjskiego sejmu stanowego – niewielkie kompetencje

3. Gubernator – siedziba we Lwowie

4. Aparat urzędniczy – gubernium

5. Ścisła cenzura i nadzór policyjny

V. Rzeczpospolita Krakowska

1. Status wolnego miasta kontrolowanego przez trzech zaborców

2. Ustrój polityczny

a. konstytucja z 1818 r.

b. Zgromadzenie Reprezentantów – prawa wyborcze oparte o cenzus majątkowy i wykształcenie

c. władza wykonawcza – Senat Rządzący (13 senatorów)