Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

2. 3. Geneza powstania listopadowego

I. Nieprzestrzeganie konstytucji przez carat

1. Panowanie carów w Królestwie Polskim:

a. Aleksandra I  (1815-1825 r.)

b. Mikołaja I  (1825-1831 r.)

2. Działalność reprezentantów cara w Królestwie Polskim

a. wielkiego księcia Konstantego Romanowa – wódz wojska Królestwa Polskiego

b. Nikołaja Nowosilcowa – pozakonstytucyjny pełnomocnik cara

3. Obecność wojsk carskich w Królestwie

4. Wprowadzenie przez namiestnika gen. Józefa Zajączka cenzury

5. Nasilenie się inwigilacji społeczeństwa polskiego – działalność tajnej policji

6. Likwidacja jawności obrad sejmu

II. Powstanie opozycji legalnej

1. Działalność posłów kaliskich Bonawentury  i Wincentego Niemojowskich

a.  walka o utrzymanie monarchii konstytucyjnej

b. działalność legalna i odrzucenie rewolucji oraz działalności konspiracyjnej

c. odsunięcie Niemojowskich od udziału w obradach sejmu

2. Groźby cara zniesienia odrębności Królestwa Polskiego

III. Działalność tajnych organizacji młodzieżowych

1. Organizacje wileńskie

a. Towarzystwo Filomatów

Tomasz Zan

Adam Mickiewicz

b. Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy „Promieniści”

c. Zgromadzenie Filaretów

2. Organizacje warszawskie

a. Związek Przyjaciół „Koina”

b. Związek Wolnych Polaków

3. Aresztowania wśród młodzieży i rozbicie ruchu studenckiego

IV. Działalność spiskowa

1. Wolnomularstwo Narodowe

a. twórcą i przywódcą Walerian Łukasiński

b. organizacja wzorowana na masonerii

c. rozwiązana na skutek wewnętrznych sprzeczności programowych

2. Towarzystwo Patriotyczne

a. organizacja utworzona z inicjatywy Waleriana Łukasińskiego

b. skupiało głównie wojskowych, urzędników i ziemian

c. działalność:

– zabiegi o włączenie do Królestwa Polskiego tzw. ziem zabranych

– inspirowanie społeczeństwa polskiego do pisania petycji

d. uwięzienie Waleriana Łukasińskiego

e. objęcie kierownictwa Towarzystwa Patriotycznego przez Seweryna Krzyżanowskiego

– próby nawiązania współpracy z tajnymi organizacjami rosyjskimi

– dekonspiracja Towarzystwa Patriotycznego i liczne aresztowania

sąd sejmowy nad członkami Towarzystwa Patriotycznego

3. Sprzysiężenie podchorążych

a. organizatorem sprzysiężenia był Piotr Wysocki (Sprzysiężenie Piotra Wysockiego)

a. sprzysiężenie działało głównie w Szkole Podchorążych Piechoty

b. aresztowania członków sprzysiężenia