Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

2. 5. Ziemie polskie w latach 1831-1846

I. Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego

1. Represje popowstaniowe

a. obciążenie Królestwa Polskiego kontrybucją

b. likwidacja wojska polskiego i wcielenie żołnierzy do armii rosyjskiej

c. regularny pobór rekruta do armii carskiej

d. wprowadzenie do Królestwa 100-tysięcznej armii rosyjskiej

e. budowa Cytadeli Aleksandrowskiej

f. zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego

g. zamknięcie Instytutu Politechnicznego

h. wywiezienie do Rosji zbiorów bibliotecznych i muzealnych

2. Trudności gospodarcze Królestwa Polskiego

a.  wysokie koszty kontrybucji, utrzymania wojsk carskich i budowy obiektów wojskowych

b. wprowadzenie przez Rosję wysokiego cła na towary sprowadzane z Królestwa Polskiego

3. Likwidacja odrębności Królestwa Polskiego

a. zniesienie Konstytucji Królestwa Polskiego

b. nadanie Królestwu Polskiemu Statutu Organicznego – 1832 r.

– Królestwo Polskie autonomiczną częścią Rosji

– likwidacja odrębnego rządu, sejmu i armii

– zachowanie Rady Stanu i Rady Administracyjnej z uszczuplonymi uprawnieniami

– zachowanie urzędu namiestnika (funkcjonował do 1841 r.)

– zachowanie odrębnego skarbu, administracji, prawa oraz języka polskiego jako języka urzędowego

c. wprowadzenie stanu wojennego na terenie Królestwa Polskiego w 1833 r. – koncentracja władzy w rękach Iwana Paskiewicza – tzw. „noc paskiewiczowska”

d. włączenie szkolnictwa Królestwa Polskiego w system szkolnictwa rosyjskiego

e. wprowadzenie podziału administracyjnego Królestwa Polskiego na gubernie

f. likwidacja odrębności sądowniczej Królestwa Polskiego

g. wprowadzenie rosyjskiego systemu monetarnego

II. Początki pracy organicznej w zaborze pruskim

1. Represje władz pruskich wobec uczestników powstania listopadowego z zaboru pruskiego

2. Ograniczenie autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego

a. likwidacja urzędu namiestnika

b. rządy nadprezydenta Eduarda Flottwella

– przyśpieszenie uwłaszczania chłopów

– wykup majątków z rąk polskich

germanizacja szkolnictwa

3. Aktywizacja środowisk polskich

a. utworzenie „Kasyna” (klub towarzyski zrzeszający ziemian dążących do modernizacji swoich majątków) – Gustaw Potworowski – 1835 r.

b. działalność Karola Marcinkowskiego

– utworzenie Towarzystwa Naukowej Pomocy – 1841 r.

– utworzenie „Bazaru”

c. działalność Hipolita Cegielskiego

d. działalność Dezyderego Chłapowskiego

III. Działalność konspiracyjna w latach 1831-1846

1. Działalność emisariuszy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego

2. Powstanie Stowarzyszenia Ludu Polskiego (SLP) – Szymon Konarski – 1835 r.

3. Działalność Konfederacji Powszechnej Narodu Polskiego – 1837 r.

4. Utworzenie Związku Narodu Polskiego – Edwarda Dembowskiego

5. Związek Plebejuszy w Poznańskiem – 1842 r.

– hasła socjalistyczne

– dążenie do powstania ludowego

6. Działalność księdza Piotra Ściegiennego

Złota książeczka, czyli historia rodu ludzkiego

List ojca świętego Grzegorza papieża do rolników i rzemieślników

IV. Powstanie krakowskie  1846 r.

1. Okupacja Krakowa przez wojska austriackie

2. Plany powstania trójzaborowego

a. aresztowanie Ludwika Mierosławskiego i dekonspiracja działaczy wielkopolskich

b. słabość organizacyjna przygotowań w Królestwie Polskim

c. przygotowania powstańcze były najbardziej zaawansowane w Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej

3. Powstanie krakowskie

a. ostrzelanie posterunków austriackich w Krakowie – 20/21 II 1846 r.

b. 21 II 1846 r. – wycofanie się wojsk austriackich z Krakowa

c. ogłoszenie powstania Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

– skład: Ludwik Gorzkowski, Jan Tyssowski, Aleksander Grzegorzewski

Manifest do Narodu Polskiego – zapowiedź głębokich reform społecznych

d. dyktatura Jana Tyssowskiego – 24 II 1846 r.

e. działalność Edwarda Dembowskiego

– agitacja wśród chłopów

– śmierć podczas procesji

f. wkroczenie wojsk austriackich i rosyjskich do Krakowa – 4 III 1846 r.

g. likwidacja autonomicznej Rzeczpospolitej Krakowskiej i włączenie do Austrii

4. Rabacja galicyjska

a. chłopski ruch antyszlachecki

b. działalność Jakuba Szeli