Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

2. 6. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

I. Wiosna Ludów w zaborze pruskim

1. Sytuacja w Wielkiej Księstwie Poznańskim przed wybuchem Wiosny Ludów

a. proces Ludwika Mierosławskiego  i innych konspiratorów

b. wzrost liczebności Związku Plebejuszy

2. Wzrost nastrojów rewolucyjnych

a. utworzenie Komitetu Narodowego – III 1848 r. (Gustaw Potworowski, Paweł Andrzejewski, Jan Palacz)

b. ogłoszenie przez króla Fryderyka Wilhelma IV amnestii dla więźniów (m.in. Ludwika Mierosławskiego)

3. Wzrost zagrożenia wojną prusko-rosyjską przyczyną ustępstw władz pruskich wobec Polaków

a. mianowanie polskich urzędników

b. wprowadzenie języka polskiego do urzędów

c. tworzenie polskiego korpusu wojskowego – dowódcą Ludwik Mierosławski

4. Zmiana kursu władz pruskich wobec Polaków spowodowana:

a. opanowaniem przez władze sytuacji w Berlinie

b. uzyskanie przewagi przez antypolsko nastawionych konserwatystów

c. zmniejszenie się zagrożenia wybuchu wojny prusko-rosyjskiej

5. Ugoda w Jarosławcu, zawarta przez Komitet Narodowy z pruskim generałem Karlem Wilhelmem von Willisem – 11 IV 1848 r.

a. przywrócenie autonomii  w części Wielkiego Księstwa Poznańskiego

b. redukcja wojska polskiego do 3 tys. żołnierzy i rozmieszczenie ich w trzech obozach wojskowych

c. zachowanie odrębności wojska polskiego

6. Złamanie umowy przez stronę niemiecką – przystąpienie do likwidacji polskich obozów

a. atak wojsk pruskich na obóz w Książu

b. zwycięstwo Polaków pod Miłosławiem – 30 IV 1848 r.

c. zwycięstwo Polaków pod Sokołowem – 2 V 1848 r.

d. kapitulacja głównych sił Ludwika Mierosławskiego w Bardzie – 9 V 1848 r.

e. wycofanie się władz pruskich  z obietnic nadania Wielkiemu Księstwu Poznańskiem autonomii

7. Następstwa Wiosny Ludów w zaborze pruskim

a. powstanie Ligi Polskiej – 1848 r.

b. zaostrzenie kursu wobec Polaków

– przemianowanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego na Prowincję Poznańską

– nasilenie się cenzury i nadzoru policyjnego

– delegalizacja Ligii Polskiej

– zawarcie antypolskiej umowy przez Prusy i Rosję

– nasilanie się akcji wykupu ziemi z rąk polskich i przekazywania jej niemieckim osadnikom

c. utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk – 1857 r.

II. Wiosna Ludów w zaborze austriackim

1. Wzrost nastrojów rewolucyjnych w Galicji

a. demonstracja patriotyczna w Krakowie – uwolnienie więźniów

b. utworzenie Komitetu Narodowego

c. utworzenie Gwardii Narodowej

2.Gubernator Franciszek Stadion ogłosił zniesienie pańszczyzny – 22 IV 1848 r.

a. chłopi otrzymali użytkowana przez siebie ziemię na własność

b. rekompensaty dla ziemiaństwa za utracone powinności feudalne miało wypłacić państwo

c. utrzymano serwituty

3. Celowe podsycanie konfliktu polsko-ukraińskiego

4. Opanowanie przez Austriaków sytuacji w Galicji

a. rozwiązanie Komitetu Narodowego

b. rozbrojenie Gwardii Narodowej

c. zawieszenie konstytucji

d. zastąpienie parlamentu przez Radę Stanu

e. nasilenie się germanizacji

5. Wzrost wpływów konserwatystów krakowskich

a. Agenor Gołuchowski – namiestnik Galicji

b. potępienie działalności konspiracyjnej