Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

2. 09. Odwilż posewastopolska i geneza powstania styczniowego

 

1. Odwilż posewastopolska

a. sytuacja w Rosji w połowie XIX w

– klęska w wojnie krymskiej (1853-1856 r.)

– śmierć Mikołaja I  i wstąpienie na tron Aleksandra II

b. reformy wewnętrzne w Rosji

– ogłoszenie amnestii

zniesienie poddaństwa chłopów

– reformy samorządowe i sądownicze

złagodzenie cenzury

 

2. wizyta Aleksandra II w Warszawie – 1856 r.

a. odmowa Aleksandra II rozszerzenia autonomii

b. niewielkie ustępstwa wobec Polaków w Królestwie Polskim

złagodzenie cenzury

– utworzenie w Warszawie Akademii Sztuk Pięknych

– utworzenie Akademii Medyko-Chirurgicznej

– utworzenie Towarzystwa RolniczegoAndrzej Zamoyski

c. mianowanie Michaiła Gorczakowa namiestnikiem Królestwa Polskiego

 

3. Dwa nurty działalności patriotycznej

a. „biali” – „millenerzy”

– program pracy organicznej – Edward Jurgens

– działalność Towarzystwa RolniczegoAndrzej Zamoyski – program oczynszowania, a w dalszej perspektywie również uwłaszczenia chłopów

c. „czerwoni”

– zwolennicy natychmiastowej walki zbrojnej

– tworzenie sieci konspiracyjnej

d. działalność Aleksandra Wielopolskiego

– zwolennik ugody z caratem

– dążył do przywrócenia Królestwu Polskiemu konstytucji

– objął funkcję dyrektora Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

– naczelnik Rządu Cywilnego (V 1862-VII 1863 r.)

e. demonstracje patriotyczne

pogrzeb generałowej Katarzyny Sowińskiej – 1860 r.

pogrzeb pięciu ofiar zabitych 27 II 1861 r.

– zgoda namiestnika carskiego Michaiła Gorczakowa na utworzenie polskiej Straży Ochotniczej

 

4. Eskalacja konfliktu

a. rozwiązanie przez Aleksandra Wielopolskiego Towarzystwa Rolniczego

b. protestacyjne manifestacje w Warszawie – rozpędzone przez żandarmerię – śmierć około 100 osób

c. manifestacje rocznicowe

d. przygotowania „czerwonych” do powstania zbrojnego

– utworzenie przez „czerwonych” Komitetu Miejskiego – na czele Ignacy Chmielewski

– przekształcenie Komitetu Miejskiego w Komitet Centralny Narodowy

– przygotowania militarne – Jarosław Dąbrowski

e. utworzenie przez „białych” Dyrekcji Krajowej

f. zapowiedź cara przeprowadzenia niewielkich reform