Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

7. 9. Polska w przededniu II wojny światowej 

I. Sytuacja wewnętrzna

1. Tzw. dekompozycja obozu sanacyjnego – powstanie trzech rywalizujących ugrupowań sanacyjnych:

a. grupa zamkowa – liderem prezydent Ignacy Mościcki

b. grupa wojskowamarszałek Edward Rydz Śmigły  (Generalny Inspektor Sił Zbrojnych)

c. grupa ministra spraw zagranicznych – Józefa Becka

2. rozwiązanie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR)

3. Utworzenie sanacyjnego Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN – „Ozon”)

4. Konsolidacja opozycji antysanacyjnej

 a. utworzenie Frontu Morges

Władysław Sikorski

Ignacy Paderewski

b. powstanie Stronnictwa Pracy (SP) – chrześcijańska demokracja

c. zjednoczenie ruchu ludowego (1931)

– w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego powstało Stronnictwo Ludowe (SL)

Wincenty Witos

e. powstanie Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) – skrajny odłam narodowej demokracji

ONR - Falanga

ONR - ABC

II. Problem przynależności Zaolzia

1. Zaolzie – polska etnicznie i uprzemysłowiona część Śląska Cieszyńskiego zagarnięta w 1920 r. przez Czechosłowację

2. Postanowienia konferencji monachijskiej (IX 1938 r.) wobec Czechosłowacji

3. Zajęcie Zaolzia przez Polskę

a. przyjęcie przez rząd czechosłowacki polskiego ultimatum z żądaniem zwrotu Zaolzia

b. wkroczenie oddziałów polskich na Zaolzie – 2 X 1938 r.

– ludność Zaolzia z entuzjazmem przyjęła przyłączenie do Polski

– negatywna reakcja międzynarodowa na wkroczenie wojsk polskich na terytorium Zaolzia – izolacja polityczna Polski

III. Niemieckie żądania wobec Polski

1.  Propozycje rozwiązania kwestii spornych  złożone ambasadorowi polskiemu w Berlinie Józefowi Lipskiemu przez Joachima von Ribbentropa październiku 1938 r.

a. żądania niemieckie:

– zgoda na włączenie Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy

– przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączących III Rzeszę z Prusami Wschodnimi

– propozycja przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego

b. deklaracje niemieckie:

– gwarancje dla istniejącej granicy polsko-niemieckiej

– specjalne uprawnienia w Gdańsku

– przedłużenie paktu o niestosowaniu przemocy o 25 lat

– poparcie dla polskich dążeń uzyskania wspólnej granicy z Węgrami

2. Ponowienie propozycji niemieckich w marcu 1939 r.

3. Stanowcze odrzucenie żądań niemieckich przez Polskę

IV. Działania dyplomatyczne poprzedzające wybuch wojny

1. Zacieśnienie współpracy Polski  z Wielką Brytanią i Francją

a. brytyjskie gwarancje dla Polski na wypadek ataku niemieckiego

b. dwustronne gwarancje polsko-brytyjskie – 6 kwietnia 1939

2. Wypowiedzenie przez III Rzeszę paktu o niestosowaniu przemocy – 28 IV 1939 r.

3. Przemówienie ministra Józefa Becka w sejmie – 5 V 1939 r. – odrzucenie żądań niemieckich

4. Niemiecko-radziecki pakt o nieagresji 23 VIII 1939 r.

a. pakt podpisany w Moskwie przez Wiaczesława Mołotowa  i Joachima von Ribbentropa – tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow

b. tajny protokół, dzielący Europę Środkową na niemiecką i radziecką strefę wpływów

– linia demarkacyjna na ziemiach polskich miała przebiegać wzdłuż linii rzek: Narew-Wisła-San

5. Zawarcie polsko-brytyjskiego sojuszu polityczno-wojskowego – 25 VIII 1939 r.

IV. Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia

1. Utworzenie Funduszu Obrony Narodowej (FON)

2. Utworzenie Funduszu Obrony Morskiej (FOM)