Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

3. 3. Zjednoczenie Niemiec

I. Dążenia zjednoczeniowe w I połowie XIX w.

1. Rozwój niemieckiej świadomości narodowej w okresie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich

2. Nieudana próba zjednoczenia Niemiec na kongresie wiedeńskim (1815 r.)

3. Wykształcenie się dwóch ośrodków zjednoczeniowych:

a. Austria – Związek Niemiecki – 39 państw

b. Prusy – Niemiecki Związek Celny – 1834 r.

4. Nieudana próba zjednoczenia Niemiec podczas Wiosny Ludów (1848 r.) – Parlament Frankfurcki

II. Przygotowania do zjednoczenia Niemiec

1. Koncepcje zjednoczenia Niemiec

a. koncepcja małoniemiecka – federacja państw pod przewodnictwem Prus bez udziału Austrii

b. koncepcja wielkoniemiecka – przywrócenie Rzeszy pod przewodnictwem cesarstwa austriackiego

2. Panowanie Wilhelma I Hohenzollerna

a. powierzenie funkcji kanclerza Ottonowi von Bismarckowi

b. powierzenie funkcji szefa sztabu generalnego Helmuthowi von Moltke

3. Reforma armii pruskiej

a. wprowadzenie obowiązkowej trzyletniej służby wojskowej – budowa rezerwy dla armii stałej

b. utworzenie sztabu generalnego

c. unowocześnienie techniczne armii

– wykorzystanie kolei w transporcie wojskowym

– wykorzystanie telegrafu w komunikacji

– wprowadzenie nowoczesnej broni

III. Wyeliminowanie Austrii z przywództwa politycznego

1. Wojna z Danią (1864 r.)

a. sojusz z Austrią w wojnie z Danią o Szlezwik i Holsztyn

b. podział łupów między agresorów

– okupacja Szlezwiku przez Prusy

– okupacja Holsztynu przez Austrię

c. fala oburzenia w Niemczech przeciwko polityce Austrii (Franciszek Józef I )

2. Wojna prusko-austriacka 1866 r.

a. sojusz prusko-wenecki

b. bitwa pod Sadową1866 r.

c. warunki pokoju

– Austria oddała Prusom Holsztyn

– Austria zobowiązała się do wypłacenia Prusom kontrybucji

rozwiązanie Związku Niemieckiego przez Austrię – rezygnacja z przywództwa

– Austria oddała Włochom Wenecję

3. Utworzenie przez Prusy Związku Północnoniemieckiego  – 1866 r.

IV. Wojna francusko-pruska  (1870-1871)

1. Sprzeciw Francji wobec planów zjednoczenia Niemiec

2. Wybuch wojny prusko-francuskiej – 1870 r.

a. sprzeciw Francji wobec planów objęcia tronu hiszpańskiego przez przedstawiciela dynastii Hohenzollernów

b. prowokacja pruska – tzw. depesza emska 

c. wypowiedzenie wojny przez Napoleona III   – VIII 1870 r.

3. Przebieg wojny – Helmuth von Moltke

a. oblężenie twierdzy Metz

b. klęska wojsk francuskich w bitwie pod Sedanem1870 r.

– Napoleon III w niewoli

– detronizacja Napoleona III przez parlament francuski

– kapitulacja Metzu

– oblężenie Paryża

– wybuch powstania w Paryżu

4. Kapitulacja Francji

a. utrata Alzacji i Lotaryngii

b. wysoka kontrybucja

V. Powstanie Drugiej Rzeszy Niemieckiej (1871-1918)

1. Akt ogłoszenia Cesarstwa Niemieckiego  w Sali Lustrzanej w Wersalu – 18 I 1871 r.

a. cesarzem król pruski Wilhelm I

b. kanclerzem Otto von Bismarck

2. Ustrój polityczny Drugiej Rzeszy

a. konstytucja z 16 IV 1871 r.

b. Druga Rzesza federacją 22 monarchii i 3 wolnych miast posiadających autonomię (odrębne konstytucje)

c. Cesarz

– cesarzem dziedziczny król Prus

– zwierzchnik sił zbrojnych i wódz naczelny podczas wojny

d. Sejm RzeszyReichstag

– wybierany w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich

– stanowienie prawa Rzeszy

ratyfikacja umów międzynarodowych

wypowiadanie wojny

uchwalanie budżetu

e. Rada Związku (Bundesrat) – składała się z pełnomocników krajów członkowskich (nierówna liczba głosów)

f. Kanclerz Rzeszy – sprawował władzę wykonawczą w imieniu cesarza

VI. Powstanie dualistycznej monarchii austro-węgierskiej

1. Projekt reformy państwa Agenora Romualda Gołuchowskiego

a. plan przekształcenia monarchii w związek autonomicznych prowincji o szerokim zakresie swobód

b. dymisja Gołuchowskiego i rezygnacja z reform

c. „patent ludowy” Franciszka Józefa I – ograniczenie zakresu władzy sejmów krajowych

2. Klęska w wojnie z Prusami – 1866 r.

3. Przebudowa ustroju cesarstwa austriackiego –1867 r.

a. przekształcenie monarchii w unię realną cesarstwa Austrii i królestwa Węgier

b. wspólne dla obu krajów:

– polityka zagraniczna

– skarb

– wojsko

c. instytucje odrębne:

konstytucja

– dwuizbowe parlamenty

– rządy

4. Rozszerzenie przywilejów autonomicznych Galicji – uznanie języka polskiego za obowiązujący w sądach, urzędach i szkołach