Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

4. 1. Polityka  caratu wobec Polaków po upadku powstania styczniowego

1. Zabór rosyjski po upadku powstania styczniowego

a. wprowadzenie stanu wojennego

b. zsyłki na Syberię (ponad 20 tys. powstańców)

dożywotnie osiedlenie

roty aresztanckie (karne obozy pracy)

katorga

c. udział polskich naukowców w badaniach Syberii

Aleksander Czekanowski

Jan Czerski

Benedykt Dybowski

d konfiskaty majątków (ok. 3, tys.)

e. chłopi w wyniku uwłaszczenia otrzymali na własność ziemię

f. zastąpienie urzędu namiestnika (po śmierci Fiodora Berga (w 1874 r.) wojskowym generał-gubernatorem

2. Unifikacja Królestwa Polskiego z Rosją

a. powołanie w Królestwie Komitetu Urządzającego, działającego pod kierunkiem carskiego namiestnika

b. utworzenie w Petersburgu Komitetu do spraw Królestwa

c. zmiana nazwy Królestwo Polskie na Priwislanskij Kraj (Kraj Nadwiślański)

d. zwiększenie liczby guberni – zwielokrotnienie liczby rosyjskich urzędników

e. likwidacja odrębnych instytucji:

Rady Stanu

Rady Administracyjnej

– podporządkowanie Banku Polskiego rosyjskiemu Bankowi Państwowemu

f. cenzura prewencyjna

3. Rusyfikacja

a. likwidacja Szkoły Głównej Warszawskiej

b. utworzenie Carskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa z rosyjskim językiem wykładowym

c. wprowadzenie języka rosyjskiego jako jedynego języka obowiązującego w sądach i urzędach

d. działalność Aleksandra Apuchtina – tzw. noc apuchtinowska

– w szkołach język rosyjski językiem wykładowym, a język polski jedynie przedmiotem nadobowiązkowym

– likwidacja wiejskich szkół elementarnych – wzrost wskaźnika analfabetyzmu

4. Represje wobec Kościoła katolickiego i Kościoła unickiego

a. Kościół został podporządkowany Kolegium Duchownemu w Petersburgu

b. zamykanie klasztorów i konfiskata dóbr kościelnych

c. wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim

d. próba likwidacji Kościoła unickiego

– przymusowa konwersja na prawosławie

– w przypadku oporu ze strony wiernych władze stosowały przemoc (masakry w Pratulinie i Drelowie)

5. Represje na ziemiach zabranych

a. rusyfikacja objęła urzędy, sądy i szkolnictwo

b. stopniowe wykluczanie Polaków z pracy na kolei i w urzędach

c. osobom podejrzanym o udział w powstaniu skonfiskowano majątki

d. wprowadzono zakaz nabywania ziemi osobom pochodzenia polskiego

e. do 1897 r. na polską własność ziemską była nałożona kontrybucja

f. władze odebrały Polakom prawo organizowania szlacheckiego samorządu

g. władze przystąpiły do walki z Kościołem katolickim i unickim

6. Emigracja popowstaniowa

a. według danych szacunkowych w latach 1864-1866 zabór rosyjski opuściło ok. 10 tys. osób

b. polskie organizacje działające na emigracji po upadku powstania styczniowego:

Hotel Lambert

Zjednoczenie Emigracji Polskiej

c. polscy emigranci uczestniczyli w Komunie Paryskiej

Jarosław Dąbrowski

Walery Wróblewski