Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

4. 2. Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.

I. Zabór rosyjski

1. Pozytywizm warszawski

a. twórcy

Aleksander Świętochowski – autor manifestu pozytywistycznego: My i wy (1871 r.)

Bolesław Prus

– Piotr Chmielowski

b. główne hasła

praca organiczna

praca u podstaw

c. utworzenie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

d. utworzenie Towarzystwa Ogrodniczego

e utworzenie Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej

f. utworzenie Szkoły Handlowej

g. działalność Uniwersytetu Latającego – 1882 r.

2. Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim

a. korzystna koniunktura dla przemysłu ciężkiego dzięki rozbudowie sieci kolejowej

b. rozwój Zagłębia Dąbrowskiego – wzrost wydobycia węgla i wytopu żelaza i stali

c. budowa fabryki taboru kolejowego w Warszawie

d. rozwój przemysłu włókienniczego

Łódź

– Żyrardów

3. Instytucje finansowe w Królestwie Polskim

a. Bank Handlowy Kronenberga w Warszawie

b. Bank Dyskontowy

c. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

d. Towarzystwa Kredytowe Miejskie (w Warszawie i w Łodzi)

e. Bank Handlowy Scheiblera w Łodzi

4. Rolnictwo w zaborze rosyjskim

a. uwłaszczenie chłopów w 1864 r.

b. spór między wsią a dworem o serwituty

c. nadmierne rozdrobnienie gospodarstw chłopskich

d. sytuację pogarszały wysokie cła i napływ taniego zboża i wełny spoza Europy

II. Ziemie polskie pod panowaniem niemieckim

1. Działalność organiczników wielkopolskich

a. powstanie Związku Spółek Polskich – 1871 r.

b. powstanie Związku Spółek Zarobkowych

c. utworzenie Banku Spółek Zarobkowych – 1885 r.

d. działalność Piotra Wawrzyniaka

2. Rozwój przemysłu na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim

a. intensywny rozwój przemysłu na Górnym Śląsku – huty i kopalnie

b. rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Wielkopolsce i na Pomorzu – gorzelnie, młyny, cukrownie

c. produkcja maszyn rolniczych – fabryka Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

3. Rolnictwo w zaborze pruskim

a. uwłaszczenie chłopów realizowane było od 1823 do 1850 r.

b. wysoki poziom rolnictwa

komasacja gruntów

– nowoczesna technika

– nowe uprawy

melioracja

c. działalność kółek rolniczych

III. Zabór austriacki

1. Rozwój przemysłu w Galicji

a. kopalnie soli w Wieliczce i Bochni

b. kopalnie węgla w Chrzanowie

c. wydobycie ropy naftowej w Zagłębiu Borysławsko-Drohobyckim

2. Instytucje oświatowe w Galicji

a. Towarzystwo Przyjaciół Oświaty

b. Macierz Szkolna

c. Towarzystwo Oświaty Ludowej

d. Akademia Umiejętności

3. Instytucje finansowe w Galicji

a. Kasy Stefczyka

b. Bank Krajowy

c. Galicyjska Kasa Oszczędności

4. Rolnictwo w zaborze austriackim

a. uwłaszczenie chłopów w 1848 r.

b. bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw chłopskich

c. ekstensywna gospodarka wielkiej własności ziemskiej

d. dwór zachował prawo propinacji

IV. Przemiany społeczne

1. Wzrost znaczenia burżuazji

2. Spadek znaczenia ziemiaństwa

4. Wzrost liczebności proletariatu

5. Wyodrębnienie się inteligencji

6. Emancypacja chłopów

7. Postępująca asymilacja Żydów

5.