Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

5. 3. Rewolucje w Rosji

I. Geneza rewolucji w Rosji

1. Niezadawalające reformy społeczne i gospodarcze po rewolucji 1905 r.

2. Słabość państwa na arenie międzynarodowej przed wybuchem I wojny światowej

a. klęska w wojnie z Japonią

b. osłabienie wpływów na Bałkanach

aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry

pierwsza wojna bałkańska i druga wojna bałkańska

3. Niepomyślny przebieg działań zbrojnych na froncie wschodnim

a. klęski militarne w starciach z Niemcami – utrata zachodnich rejonów państwa

b. duże straty w walkach z wojskami austro-węgierskimi – ofensywa Brusiłowa

4. Pogorszenie się warunków życia robotników i chłopów – drożyzna oraz niedostateczne zaopatrzenie w żywność i opał

5. Wzrost wpływów partii lewicowych

a. eserowców

b. mienszewików

c. bolszewików

II. Rewolucja lutowa

1. Wybuch strajku w Zakładach Putiłowskich w Piotrogrodzie – 23 II 1917 r. (8 III 1917 r.)

a. próba stłumienia strajku siłą – zginęło około 150 osób

b. część wojska poparła strajkujących

c. robotnicy zdobyli arsenał i uzbroili milicję robotniczą

2. Upadek caratu

a. utworzenie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (PRRiŻ) z Komitetem Wykonawczym na czele

b. abdykacja cara Mikołaja II – 2 III 1917 r. (15 III 1917 r.)

c. powstanie Rządu Tymczasowego

– został utworzony przez poszerzenie Tymczasowego Komitetu Dumy

– szefem rządu książę Gieorgij Lwow – członek Partii Konstytucyjno-Demokratycznej (kadetów)

3. Okres dwuwładzy

a. działalność Piotrogrodzkiej Rady Robotników i Żołnierzy (PRRiŻ)

– przybycie do Piotrogrodu Włodzimierza Uljaowa Lenina

– wygłoszenie przez Lenina tzw. tez kwietniowych – program obalenia Rządu Tymczasowego jako rządu burżuazyjnego i zastąpienia go rządami Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich – hasło: cała władza w ręce rad

– ucieczka Lenina do Finlandii

– działalność rewolucyjna Lwa Trockiego

b. reformy Rządu Tymczasowego

amnestia dla więźniów

– wolność prasy, zgromadzeń i działalności partii politycznych

– zapowiedź powszechnych wyborów do Konstytuanty (Zgromadzenia Konstytucyjnego)

c. Rząd Tymczasowy podął decyzję o dalszym udziale Rosji w I wojnie światowej

– zakończona porażką ofensywa Kiereńskiego (1-19 lipca 1917 r.)

– rozprzężenie w armii

– dymisja księcia Lwowa

d. objęcie funkcji premiera przez Aleksandra Kiereńskiego – 21 VII 1917 r.

e. nieudany pucz gen. Ławra Korniłowa (7-14 IX 1917 r.)

III. Rewolucja październikowa

1. Wzrost wpływów bolszewików

a. program bolszewików

nacjonalizacja wielkiej własności ziemskiej

– natychmiastowe zakończenie wojny

– praw do samostanowienia narodów

b. zwołanie ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów Robotników i Żołnierzy

c. działalność Lwa Trockiego

– wszedł w skład Komitetu Centralnego Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (bolszewików)

– został przewodniczącym Piotrogrodzkiej Rady Robotników i Żołnierzy

– utworzył Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, który rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia przewrotu wojskowego

2. Wybuch rewolucji październikowej

a. opanowanie przez bolszewików strategicznych obiektów w Piotrogrodzie – 24/25 X 1917 r. (6/7 XI 1917 r.)

b. zajęcie przez bolszewików Pałacu Zimowego (siedziby Rządu Tymczasowego)

c. obrady II Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich – 25 X (7 XI) 1917 r.

– ogłoszenie Dekretu o pokoju

– ogłoszenie Dekretu o ziemi

– powołanie  Rady Komisarzy Ludowych z Leninem na czele – rząd komunistyczny  

d. wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego – listopad 1917 r.

– bolszewicy przegrali wybory

3. Rządy bolszewików

a. podpisanie przez bolszewików traktatu pokojowego z Niemcami w Brześciu Litewskim (traktat brzeski) – 3 III 1918 r.

– traktat brzeski oznaczał klęskę Rosji w wojnie z państwami centralnymi

– Rosja zrzekła się na rzecz Niemiec ziem polskich, Litwy, Łotwy oraz części Białorusi i Ukrainy

– Rosja zobowiązała się do wypłacenia kontrybucji i rozwiązania armii

b. rozwiązanie przez bolszewików Zgromadzenia Narodowego (Konstytuanty) – bolszewicy nie mieli większości

c. rządy terroru – tzw. czerwony terror

zamordowanie Mikołaja II i jego rodziny

– utworzenie Czeki (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem) – na czele Feliks Dzierżyński

– utworzenie GUŁagu (Gławnoje Uprawlienie Łagieriej – Główny Zarząd Obozów) – zarządzał łagrami

d. wprowadzenie dyktatury proletariatu

e. wprowadzenie komunizmu wojennego w gospodarce

przymus pracy

nacjonalizacja rolnictwa, przemysłu i handlu

– zobowiązanie rolników do dostarczana przymusowych kontyngentów (dostaw płodów rolnych)

zniesienie pieniądza

reglamentacja towarów

3. Wojna domowa

a. utworzenie Armii CzerwonejLew Trocki

b. walki z armiami „białych” generałów:

gen. Nikołaj Judenicz

gen. Ławr Korniłow

gen. Anton Denikin

gen. Piotr Wrangel

c. walki z wojskami interwencyjnymi

d. stłumienie antybolszewickiego buntu marynarzy w Kronsztadzie