Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

folwark pańszczyźniany - duże gospodarstwo rolne, produkujące na zbyt, posługujące się pracą chłopów pańszczyźnianych, czyli pańszczyzną; folwark pańszczyźniany w Polsce rozwinął się w XV i XVI w., a impulsem do jego rozpowszechnienia się był wzrost cen na zboże, wywołany rosnącym popytem, spowodowanym zwiększaniem się liczby ludności nierolniczej oraz poprawą możliwości eksportu przy jednoczesnym spadku realnej wartości czynszów; rozwój folwarku pańszczyźnianego spowodował zamianę renty feudalnej z czynszowej na odrobkową, czyli tzw. pańszczyznę i stopniowe pogarszanie się sytuacji chłopów, którzy popadali w tzw. wtórne poddaństwo.