Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

szlachta - stan, uprzywilejowana grupa społeczna, na ogół feudalni właściciele ziemscy, ale także drobni właściciele i dzierżawcy, którzy uprawiali ziemię osobiście; przynależność do stanu szlacheckiego wynikała z urodzenia - szlachcicem był ten, którego oboje rodzice byli stanu szlacheckiego lub uzyskał status szlachcica w drodze nobilitacji lub tzw. nagany; szlachta wywodziła się z średniowiecznego rycerstwa, a jej powstanie było związane z uzyskaniem w XIV w. przez ogół rycerstwa immunitetu sądowego oraz stanowych przywilejów szlacheckich, z czego wynikała konieczność precyzyjnego określenia osób uprawnionych do korzystania z przywilejów