Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

2. 1. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

 

1. Na kongresie wiedeńskim Księstwo Warszawskie podzielono na:

a. Królestwo Polskie połączono z Rosją

b. Wielkie Księstwo Poznańskie przyłączono do Prus

c. Rzeczpospolitą Krakowską (Wolne Miasto Kraków)

 

2. Rzeczpospolita Krakowska

a. obszar autonomiczny pod protektoratem trzech zaborców

b. ustrój Rzeczypospolitej Krakowskiej regulowała konstytucja

– władzę ustawodawczą stanowił jednoizbowy sejm

– władzę wykonawczą sprawował Senat Rządzący

–  obowiązywała równość wobec prawa i niezależność sądownictwa

3. Wielkie Księstwo Poznańskie

a. ustrój

posiadało ograniczoną autonomię

– utworzono urząd namiestnika – pierwszym był Antoni Radziwiłł

silną władzę posiadał naczelnik prowincji

– w 1824 r. utworzono sejm prowincjonalny

Polacy posiadali swobodę posługiwania się językiem polskim

b. sytuacja gospodarcza

–  główną gałęzią gospodarki było rolnictwo

– Fryderyk Wilhelm przeprowadził uwłaszczenie chłopów 1823 r.

chłopi mogli wykupić użytkowaną przez siebie ziemię

nastąpił szybki rozwój rolnictwa w Wielkopolsce

c. kultura

w 1825 r. wprowadzono obowiązek szkolny

– bogaci ziemianie fundowali instytucje kulturalne:

Raczyńscy utworzyli bibliotekę w Poznaniu

Działyńscy gromadzili w Kórniku zabytki i książki

4. Sytuacja Polaków w zaborze austriackim

a. Galicja była zacofana pod względem gospodarczym

 – istniały wielkie majątki ziemiańskie i małe gospodarstwa chłopskie

– uwłaszczenie chłopów nastąpiło w 1848 r.

– przemysł praktycznie nie istniał

b. w 1817 r. we Lwowie powstał Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Rozwiąż quiz