Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

2. 2. Królestwo Polskie

I. Ustrój Królestwa Polskiego (tzw. Kongresówki)

1.  Królestwo Polskie było związane z Rosją unią personalną

2. Car Aleksander I nadał Królestwu liberalną konstytucję

a. system władz Królestwa Polskiego

–  car Rosji jako król Polski:

miał prawo składać projekty ustaw

sprawował władzę wykonawczą i wojskową

kierował polityką zagraniczną

namiestnik

zastępował króla podczas jego nieobecności w Warszawie

pierwszym namiestnikiem został gen. Józef Zajączek

b. władzę ustawodawczą sprawował – dwuizbowy sejm

posłów wybierano na sejmikach szlacheckich i zgromadzeniach gminnych

senatorów powoływał król (dożywotnio)

c. władzę wykonawczą sprawowała Rada Administracyjna

3. Królestwo Polskie posiadało własną armię, którą dowodził wielki książę Konstanty

4 Konstytucja gwarantowała:

wolność osobistą

swobodę wyznania

wolność słowa i druku

 

II. Życie gospodarcza w Kongresówce

1. Rolnictwo w rolnictwie dominowała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana

– główną formą organizacyjną był folwark pańszczyźniany

– chłopi byli tylko użytkownikami ziemi i odrabiali pańszczyznę

2. Powstały pierwsze polskie instytucje kredytowe:

a. Towarzystwo Kredytowe Polskie (1825 r.)

b. Bank Polski (1828 r.)

3. Główne ośrodki przemysłowe w Kongresówce

a. Zagłębie Dąbrowskie – przemysł wydobywczy

b. Zagłębie Staropolskie – przemysł wydobywczy i hutniczy

c. rozwój włókiennictwa w Łodzi

4. Na gospodarkę Kongresówki ogromy wpływ wywarł Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki

5. Stanisław Staszic przyczynił się do rozwoju przemysłu

 

III. Kultura i edukacja w zaborze rosyjskim

1. Rozwojowi przemysłu służyła Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach

2. Stanisław Kostka Potocki przeprowadził reformę szkolnictwa

3. w 1816 r. w Warszawie powstał uniwersytet

4. Dużą rolę odgrywało Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

IV. Powstanie opozycji w Królestwie Polskim

1. Przyczyną powstania opozycji było łamanie przez cara konstytucji

wprowadzenie cenzury

rozbudowa tajnej policji

2. Sytuacja pogorszyła się po wstąpieniu na tron Mikołaja I – 1825 r. 

3. Przywódcami opozycji legalnej byli Wincenty Niemojowski i Bonawentura Niemojowski

2. Organizacje konspiracyjne i spiskowe

a. stowarzyszenia studenckie

Towarzystwo Filomatów (Tomasz Zan i Adam Mickiewicz)

Zgromadzenie Filaretów 

b. działalność Waleriana Łukasińskiego

– założył Wolnomularstwo Narodowe

– założył Towarzystwo Patriotyczne

– Walerian Łukasiński wkrótce został uwięziony

Piotr Wysocki w 1828 r. utworzył Sprzysiężenie Wysockiego